Arama

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK)’da Çalışan Personelin Problemleri Konusunda

TÜRK TARIM ORMAN-SEN

RAPORU

Koordinatörlük Atamalarında Liyakat Esasına Dayalı; Görevde Yükselme Prosedürü Uygulanması:

Mevcut İl koordinatörlerin atanması herhangi bir liyakat, görevde yükselme kriteri, mesleki tecrübe, iş başarısı vb. esaslara dayalı olmayıp, tamamen siyasi ve idari tasarruf olarak gerçekleşmektedir. Bu anlamda gerçekleşen koordinatör atamaları ile kurum içi hiyerarşik çalışma düzeni bozulmakta, özellikle liyakat esaslı atanmaların olmaması çalışanlar açısından idari anlamda huzursuzluklar ortaya çıkarmaktadır.

Ayrıca destek personeli için kanunda yer alan yeterliliği sağlaması şartıyla, kurum içi sınav ve görevde yükselme imkanı sağlanarak uzman kadrosuna geçiş imkanı sağlanmalıdır.

  • Çalışanların Mazeret Atamaları Dâhil; Kurum İçi Yer Değiştirme Haklarının Düzenlenmesi:

Mevcut atama ve yer değiştirme uygulaması genel olarak geçici görevlendirme yada becayiş şekli ile uygulanmakta olup, çalışanların atanma ve yer değiştirme taleplerinin Devlet Personel Başkanlığı çerçeve yönetmenliği ne dayandırılarak yapılması talep edilmektedir.

  • İş Akdi ve Feshi Uygulamalarına Objektif Kriterler Getirilmesi:

Kurum bünyesinde görev yapan personelin herhangi bir neden ile sözleşmeleri feshedilmesi durumunda, fesih gerekçelerinin verimlilik açısından objektif kriterlere dayandırılması gerekmektedir.

Ayrıca; çalışan personel içerisinde kamudan gelen ve açıktan atananlar dikkate alındığında; diğer kamu kurumlarından kurum bünyesine katılanların herhangi bir neden ile sözleşmeleri feshedilip, kurum ile ilişkileri kesildiğinde yine eski kurumlarına dönebilme hakları mevcut iken, açıktan atananların aynı şartlarda kurum ile ilişkileri kesildiğinde iş ve istihdam güvencelerinin olmaması hukuki anlamda olumsuzluk yaşanmasına sebep olmaktadır.

  • Kurum Çalışanlarının Sayısının Arttırılması, İş Yüküne Göre Personeli Yoğunluğunun Düzenlenmesi:

Mevcut personel sayısı dikkate alındığında (uzman ve destek personel); halihazırda aktif olan koordinatörlüklerde çalışan eleman sayısı açısından iş yoğunluğuna göre bir personel dağılımı yapılamadığı, bu nedenle bazı koordinatörlüklerde personel başına düşen proje sayısının bazılarına göre çok yüksek olduğu görülmektedir. Bu olumsuzluğu ortadan kaldırmaya yönelik yeni bir personel dağılım- norm kadro düzenlemesi yapılması gerekli görülmektedir.

  • Uzman-Destek Personel Maaş Farklarının Yeniden Düzenlenmesi:

Mevcutta görev yapan destek personelin çalışma şartlarına göre maaşlarının yeniden gözden geçirilmesi ve uzman-destek personel arası açıklığın makul düzeyde daraltılmasına yönelik bir çalışma yapılması gerektiği düşünülmektedir.

  • Özlük haklarında sorunlar ve farklı uygulamalar:

Kurumda geçmişte hiçbir sınava tabi tutulmamış, hiçbir objektif kritere dayanmadan hizmet alımı şeklinde istihdam edilen taşeron işçiler 2018 yılında kadroya alınmış iken, kurumun kanunda yer alan asıl işlerini yapan, KPSS, Yabancı Dil Puanı, Yazılı Sınav ve Sözlü sınav aşamalarından geçerek istihdam edilen uzman ve destek personelinin kadrosuz yıllık sözleşmeli çalıştırılması garip bir durum oluşturmaktadır. Bu garipliğe il koordinatörü, koordinatör, genel koordinatör gibi kurum yönetici kadroları da dahildir. Kurum mevzuatında değişiklik yapılarak, personelin yıllık sözleşmeli olarak çalıştırılmasından vazgeçilmeli ve iş güvencesi sağlanmalıdır.  Bu konuda tüm personele kadro verilmesi veya en azından süresiz sözleşmeli çalıştırılması hem daha doğru olacak hem de personelin kurumsal aidiyetini güçlendirmenin yanında Kurumun kurumsallaşmasını sağlayacaktır.

Kurumda aynı unvanda çalışan aynı işi yapan kişiler arasında, kamudan atanmış veya açıktan atanmış olma durumuna göre farklı özlük hakları uygulanmaktadır. Kullanılan izinler (doğum, evlilik, vefat vb.) personele farklı süreler şeklinde uygulanmaktadır. Bu konuda tüm kurum personeline eşit hakları sağlayacak bir düzenleme yapılmalıdır.

SGK ve emekli sandığı kesintileri aynı işi yapan aynı unvandaki personele kamudan geçiş veya açıktan atama durumuna göre farklı uygulanmaktadır. Bu adaletsiz durum emeklilik işlemleri içinde geçerlidir. Yasal düzenleme yapılarak eşitlik sağlanmalıdır.

Kurumun iş yoğunluğunun fazla olduğu dönemlerde, fazla çalışma yapıldığı halde fazla mesai ücreti ödenmemektedir, bu mağduriyetin giderilmesi için gerekli çalışmalar yapılmalıdır.

Ayrıca, kadrolu ve sözleşmeli personellerde olduğu gibi tayinlerde yol harcırahlarının verilmesi, süt izinlerinin 3 saate çıkarılması, bakmakla yükümlü olduğu yakınlarına refakat etmeleri için 3 aya kadar ücretli izin verilmesi, ölüm ve malullük durumlarında yakınlarına maaş bağlanması konularında da gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmalıdır.

  • Kurumun Geleceği ile İlgili Belirsizliğin Ortadan Kaldırılması:

Kurumun kuruluşu ile ilgili ortaya konulan AB müzakere süreci gerekçesi sonrası oluşmuş yapının sürdürülebilirliğinin temini amacı ile, çalışanların kafa karışıklığının giderilmesi, Kurumun sürdürülebilir hizmetlerinin teminine yönelik kurumsal yapının tam olarak tanımlandığı “Teşkilat Mevzuatı” çalışmasının tamamlanmasının, yapılacak çalışmaların etkinliği ve verimliliği açısından önemli görülmektedir.

Ayrıca hali hazırda sadece IPARD programını uygulayan kurumun IPARD programına ve AB’ ye bağımlı olmadan, ulusal veya uluslararası düğer kaynaklardan faydalanması,  81 ilde teşkilatlanarak tarım ve kırsal kalkınma desteklemelerinin tüm ülke genelinde uygulanması için çalışması sağlanmalıdır.