Arama

TÜRK TARIM ORMAN-SEN GENEL MERKEZİ

“KAMU ÇALIŞANLARININ VERGİ DİLİMİ MAĞDURİYETİ”

KONULU BASIN AÇIKLAMASI

13 Nisan 2020


KAMU ÇALIŞANLARI VERGİ DİLİMİ MUAFİYETİ TALEP ETMEKTEDİR.

Kamu Çalışanları da, ücretli tüm çalışanlar gibi 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanunu’na göre elde ettikleri ücretlerin karşılığı olarak vergi mükellefidirler. Ücretlilerin ödeyecekleri vergi meblağı, %15’lik vergi oranı ile başlamakta olup, bahse konu kanunun 103. Maddesi çerçevesinde; Gelir Vergisi Genel tebliği ile yıllık düzenlenen vergi dilimi matrahlarına göre değişiklik göstermekte, yıl içerisindeki kümülatif gelir toplamları dikkate alınarak vergi oranları yükselmektedir.

2020 yılı ile ilgili olarak düzenlenen ve 27 Aralık, 2019 tarihli Resmi Gazetede ( No: 30991/2. Mükerrer) yayınlanan Gelir Vergisi Genel Tebliğinin “Yeniden Değerleme Oranında Artırılan Had ve Tutarlar” (İKİNCİ BÖLÜM)’da yer alan tablo aşağıda verilmektedir.

Buna göre yıl içerisinde gelir vergisine esas gelir toplamı %15 oranında vergilenmeye tabi olan ücretlilerin gelirleri 22.000 TL’yi aştığında %20, 49.000 TL’yi aştığında %27, 120.000 TL’yi aştığında %35, kamu çalışanlarının hiçbir şekilde yıl içerisinde aşmasının mümkün olmadığı 600.000 TL’yi aştığında ise %40’lık vergi dilimine tabi olacağı ifade edilmiştir.

Bu tablo dikkate alındığında kamu görevlileri de başta olmak üzere, tüm ücretlilerin ağır bir vergi yükü altında ezildiği gerçeği ortadadır. Diğer yandan, yetkili sarı sendikalar ile kamu görevlileri adına yürütülen ve iki yılda bir yapılan toplu sözleşmelerde karar altına alınan %3-4’lük altı aylık artışlar zaten enflasyon şartlarında 2-3 ay içerisinde erimekte, ve kamu çalışanları, yıl içerisinde aylık gelir toplamları dikkate alındığında en az iki defa vergi dilimine dahil olmaktadırlar. Böylece yıl başında %15 ile başladıkları vergi ödemeleri, yılın sonuna yaklaşıldığında %27 seviyesine ulaşarak, yılın başına göre maaşlarda vergi dilimi kaynaklı %12’lik rölatif azalma ortaya çıkmaktadır.

Söz konusu vergi dilimi mağduriyeti, asgari ücretlileri de etkilemekte olduğu anlaşıldığı için, Asgari ücret tespit komisyonunca kararlaştırılmış ücret tutarının Vergi Dilimi sebebi ile düşmesini önlemek amacı ile 2017 yılında, Gelir Vergisi tebliği ile düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemede “Asgari Ücretlilerin Vergi diliminden kaynaklı ücret düşüşüne denk gelecek meblağın, alınmaması ve Asgari Ücretin sabit tutulması” yer almaktadır.

Diğer yandan 10 Nisan 2020 tarihinde Resmi gazetede yayınlanan 2393 Sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 4.Maddesinin 3. Fıkrasında da, bazı iktisadi teşekküllerde görev yapan yönetim, Denetim ve tasfiye Kurullarında görev alanların ücretlerine yönelik aşağıdaki düzenleme yapılmıştır.
“… Birinci ve ikinci fıkralarda geçen aylık ücret ve ek ödemenin her türlü vergi ve kesintileri (uhdesinde kamu görevi bulunan yönetim, denetim veya tasfiye kurulu üyelerinin birinci ve ikinci işverenden aldıkları ücretleri birleştirmek suretiyle ödemeleri gereken ilave gelir vergisi dahil) ilgili kuruluş tarafından karşılanır.”
Bu düzenleme ile bahse konu kurullarda görev yapanların gelir vergileri yükü, işverene yüklenmiştir.

Gerek asgari ücretliler ve gerekse bazı kamu iktisadi teşekküllerin yönetim kurullarında yer alanlara yönelik yapılmış, gelir vergisine esas düzenlemeler kamu çalışanları açısından da beklenti oluşturmuştur.

Türkiye Kamu-Sen ve Sendikamız tarafından 2019 yılı sonunda hazırlanan ve TBMM’ne sunulan “Memur Torba Yasa Teklifi”nin de içinde olan; Kamu Çalışanlarının vergi dilimi mağduriyetinin önlenmesine yönelik talep, bir an önce hayata geçirilmelidir.

Bu talep, mevcut hükümetin geçmiş seçim beyannamelerinde de yer alan; ”Çalışanların Vergi Yükünde adalet sağlanması” düşüncesi ile de uyumlu bir taleptir.

Ayrıca son yıllarda vergisini peşin ödeyen reel sektör temsilcilerine yönelik getirilen %5’lik avantaj vb. uygulamalar, yine kamu çalışanlarının talepleri ile benzerlik arz etmektedir.

Kamu çalışanları vergi ödemekten kaçmamaktadır. Hatta kamu çalışanları henüz maaşlarını almadan en az 3 gün önce vergilerini ödeyen tek vergi mükellefidir.

Kamu çalışanlarının isteği, yılbaşında ödemeye başladıkları vergi dilimi matrahı olan %15’lik dilimin yıl boyunca sabit tutulması ve vergi dilimi matrahı değişikliğine tabi olmamasıdır.

Bu konuda başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Maliye Bakanlığımızın, dünyayı ve ülkemizi Kasıp kavuran Koronovirüs Pandemisine rağmen cansiperane Milletimize hizmet götüren kamu çalışanlarını bir nebze rahatlatacak bir düzenlemeyi bir an önce hayata geçirmesini bekliyoruz.

Kamuoyuna saygılarımızla duyururuz.

Ahmet Demirci

Türk Tarım Orman Sen

Genel Başkanı

Yönetim Kurulu Adına