Arama

PERSONEL GENEL MÜDÜRÜ ZİYARET EDİLDİ


Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarım Birimi Merkez ve Taşra Teşkilat çalışanlarına yönelik “Performans Değerlendirmesine” yönelik pbys sistemi üzerinden gönderilen anket uygulaması hakkında, Genel Merkez Yönetim Kurulunca, Personel Genel Müdürü Sayın İrfan İÇÖZ ziyaret edildi.

21 Nisan 2020 günü gerçekleştirilen ziyarette, bahse konu ankete yönelik Sendikamız Genel Merkez Yönetim kurulumuzca, Şube ve İl Başkanlıklarından gelen tespit ve düşünceler sonucu hazırlanan rapor ve görüşlerimiz iletildi.

Toplantıda Genel Müdür Sayın İçöz ile beraber Genel Müdür Yardımcısı Sayın Mahmut Yarar da hazır bulundu.

Ziyarette yapılan İstişari toplantıda Genel Başkan Ahmet Demirci, Bakanlığın, personel norm kadro sayısının tespiti, personel iş tanımının yeniden yapılması ve iş verimliliğinin arttırılması gerekçesi ile yapıldığı ifade edilen bu ankette sorulan soruların çoğunun, arzu edilen faydayı temin etmekten uzak olduğunu, çalışanlar ve idareciler arasında, çalışanlar arasında, farklı meslek grupları arasında iş barışını ve kurum çalışma disiplinini bozabilecek olumsuz sonuçlar doğurabileceğini ifade etmiştir. Genel Başkan Demirci, bu tür bir çalışmanın yapılabilmesi için, personele başka personel ile ilgili bilgi ve görüş sorma yerine; iş yükü-norm kadro, mesleki yeterlilik-meslek standardı, iş verimliliği şeklinde 3 ana konuda; doğrudan personelin (idareciler dahil) kendisi üzerinden analitik çalışmalar yürütülmesinin uygun olacağını beyan etmiştir.

Bu anlamda da örnek mahiyetinde aşağıdaki taslak bir teklif de sunulmuştur.

* NORM KADRO ÇALIŞMASI,

- Hizmet biriminin görev ve sorumlulukları ile, birim amirinin iş/hizmet beklentisi,

- Her bir personelin yürüttüğü işler, günlük yoğunluk, işin büro ve alandaki oransal dağılımı,

- Mevcut işin ne kadarı ilgili personelin görev ve unvanı ile alakalı,

- Görevli olduğu iş makul sürede yetişmiyor ise, işi kaç kişi yapmalı,

- Personelin boş zamanı var ise, bu personel mesleği ile ilgili hangi konularda ilave görev almalı

* MESLEKİ YETERLİLİK-MESLEK STANDARDI,

- Kurum idaresinin vizyonu ve hizmet perspektifi,

- Personelin yürüttüğü görevin çerçevesi,

- İlgilinin mesleki anlamdaki görevi dışında başka bir görev ve sorumluluğunun olup olmadığı, var ise bu işlerin ne kadar zaman aldığı,

*İŞ VERİMLİLİĞİ

- Kurum idari yapısının verimlilik ile ilgili düşüncesi, talebi, çabası,

- İlgili personelin verimlilik ile ilgili düşüncesi, talebi ve çabası,

- Kurum organizasyon planı ve verimliliğe etkisi,

Görüşmede Genel Müdür Sayın İÇÖZ, bahse konu çalışmanın Bakanlık bünyesinde bir röntgen çekme gayesi taşıdığını, çalışanlar arasında husumete yol açabilecek bir olumsuzluk olur ise, buna müsaade etmeyeceklerini ifade etti. Ayrıca Sendikamızca da teklif edilen “doğrudan ilgili personelin kendisi üzerinden yürütülebilecek bir çalışmanın daha reel sonuçlar ortaya koyabileceğini” ifade eden Genel Müdür, konuyu Sayın Bakan ile tekrar müzakere edeceğini beyan etmiştir.